نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 1403
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای هیپوکلسمی بعد از عمل تیروئید در بیمارستان شهید بهشتی بابل، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 56 تا صفحه: 63      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هیپوکلسمی یکی از عـوارض شدید جراحی تیروئید است. این عارضه معمولاً به دنبال صدمه غدد پاراتیروئید حین جراحی اتفـاق می¬افتد. این مطالعه با هـدف بررسی فراوانی و ریسک¬ فاکتورهای هیپوکلسمی بعد از عمل تیروئید در بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال¬های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ انجام شده¬ است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه¬گیری به روش آسان و 160 بیمار که در سال¬های 1395 تا 1397در بیمارستان شهید بهشتی بابل تحت جراحی تیروئید قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. مقدار کلسیم سرم بلافاصله بعد از جراحی، روز اول پس از جراحی و در صورت بروز هیپوکلسمی در روز 4 بعد از جراحی و سال عمل توسط مجریان طرح از پرونده بیماران تکمیل گردید. داده¬ها با نرم افزارSPSS V.22 تجزیه و تحلیل گردید. از شاخص¬های توصیفی و آزمون¬های کای اسکوار و رگرسیون لجستیک استفاده شد. P value کمتر از 05/0 معنی¬دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین¬سنی بیماران به¬طورکلی برابر 12/15±07/45 سال و میانه برابر 5/46سال بود. در بررسی ارتباط (یک متغیره) بین متغیرهای جنس، بدخیمی تیروئید، نوع بدخیمی و نوع جراحی با هیپوکلسمی، تنها نوع جراحی با هیپوکلسمی ارتباط معناداری نشان داد، بطوریکه کمترین میزان هیپوگلسمی مربوط به لوبکتومی بود (004/0 = P). با استفاده از رگرسیون لجستیک (در حالت چند متغیره)، عـوامل مؤثر بر هیپوکلسمی مـورد ارزیابی قرارگرفت. درنهـایت مشخـص گردید که افـراد با تیروئیـدکتومی کامل بیش از 3 برابر نسبت به لوبکتومی شانس هیپوکلسمی در آنها افزایش می‌یابد (004/0 = P و70/3 = OR). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج، فراوانی هیپوکلسمی همانند سایر مطالعات انجام¬ شده در داخل و خارج از کشور بوده ¬است و جراحی توتال تیروئیدکتومی شانس بروز هیپوکلسمی را افزایش می‌دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
هیپوکلسمی، عوامل خطر، تیروئیدکتومی


نویسندگان این مقاله:
دکتر نوین نیک بخشنویسنده اصلیnovinsu@hotmail.com
دکتر روزبه واعظینویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
همت قلی نیانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور