نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: بررسی اثر پماد سوختگی ادیب درم بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو عمقی در موش صحرائی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 19 تا صفحه: 27      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سوختگی¬ها معمولاً به عنوان شدیدترین نوع تروما در نظر گرفته می¬شوند. گیاهان دارویی در مقایسه به مواد مصنوعی با ارائه درمان اولیه ارزان، ایمن و طبیعی می¬تواند یک منبع مفید و مؤثر در درمان سوختگی باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر پماد سوختگی ادیب درم بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو عمقی در موش صحرائی می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی که در آزمایشگاه حیوانات مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تهران در سال 1394 انجام شد، در قسمت خلف 24 موش صحرائی نر بالغ نژاد Sprague-Dawley به وزن تقریبی 300-250 گرم سوختگی درجه دو عمقی به ابعاد 4×2 سانتیمتر ایجاد گردید و سپس در محل سوختگی گروه یک از پماد سوختگی ادیب درم (شرکت دارویی ادیب اکسیر ایران) و در گروه دوم گاز وازلین (کنترل) پانسمان به‌صورت روزانه تا بهبود کامل استفاده شد و روند بهبـودی زخم با عکس‌برداری به‌صورت هر 7 روز یک‌بار با ImageJ, ver. 1.45, (NIH, Maryland, USA) پایش شد. در روزهای 14 و 28 جهت بررسی میزان کلاژن و سلـول‌های التهابی نمونه از زخم سوختگی برای پاتولوژی فرستـاده شد. داده¬های جمـع¬آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و آزمون¬های تی مقایسه میانگین¬های دو گروه مستقل و آزمون آنالیز واریانس اندازه¬گیری¬های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین وسعت زخم در روزهای 7 تا 21 در گروه پماد ادیب درم از 088/1 ± 783/7 به 062/1 ± 519/1 و در گـروه کنتـرل از 386/1 ± 620/7 به 867/0 ± 210/1 کاهش پیدا کرده اسـت، اما این کاهـش وسعت زخـم بین دو گروه اختـلاف معنـاداری نداشـت. میانگیـن امتیـاز پاتولـوژی در روز 28 در گـروه پمـاد ادیب درم بیشتـر بوده و این اختلاف معنادار بـوده است (001/0P < ). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، هر چند استنباط می¬گردد که این پماد سوختگی تا حدودی تأثیر مثبت داشته، اما پیشنهاد می¬گردد در زمینه تأثیر این پماد ترکیبی مطالعات با حجم نمونه وسیع¬تر، با تغییر در روش انجام پانسمان و نیز در زخم¬های سوختگی سطحی انجام گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
پماد سوختگی، ترمیم، سوختگی درجه دو عمقی


نویسندگان این مقاله:
شیرین عراقینویسنده اصلی
دکتر سیامک فرخ فرقانینویسنده فرعی
محمدآسا ادیب حسامینویسنده فرعی
دکتر محمدحسن حبل الوریدنویسنده فرعی
توران باقرینویسنده فرعی
میترا نیازینویسنده فرعی
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعیmjfatemi41@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور