نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: مقایسه تغییرات ظرفیت تنفسی و عوارض کوتاه مدت بین توراکوسکوپی تشخیصی با یک پورت و توراکوسکوپی تشخیصی استاندارد

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 45      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: توراکوسکوپی به کمک ویدیو در دو دهه اخیر منجر به تغییر در مدیریت درمان پاتولوژی¬های مختلف ریوی شده است. این روش به علت مزایای کلینیکال در مقایسه با توراکوتومی روتین پذیرش بیشتری دارد. تا کنون مطالعه¬ای به مقایسه ظرفیت¬های ریوی بیماران بعد از توراکوسکوپی با روش تک پورت و توراکوسکوپی استاندارد نپرداخته است، لذا در این مطالعه سعی شده ضمن بررسی سایر متغیرها، ظرفیت¬های ریوی بعد از توراکوسکوپی تشخیصی، بین دو روش مقایسه گردد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی بیماران مراجعه¬کننده جهت انجام توراکوسکوپی تشخیصی در سال 94-96 به بیمارستان مدرس وارد مطالعه شدند. سپس بیماران بصورت تصادفی و با استفاده از نرم افزار به دو دسته تقسیم شدند. یک گروه تحت توراکوسکوپی با یک پورت (مداخله) قرار گرفته و گروه دیگر تحت توراکوسکوپی با روش استاندارد (کنترل) قرار گرفتند. سپس بیماران هر دو گروه از جهت ظرفیت تنفسی، درد پس از عمل، بروز عوارض و مدت بستری و متغیرهای دموگرافیک با استفاده از آزمون‌های کای دو و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری 05/0 مقایسه شدند. یافته‌ها: در این مطالعه 27 بیمار بررسی شدند که 14 بیمار در گروه مداخله و 13 بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. پاراستزی محل عمل 1 نفر (7%)در گروه مداخله و 6 نفر (46%) در گروه کنترل وجود داشت. مدت بستری پس از عمل جراحی 65/0 ± 5/3 روز در گروه مداخله و 24/1 ± 23/4 روز در گروه کنترل بود . زمان عمل 46/8 ± 79/36 دقیقه برای گروه مداخله و 47/9 ± 08/53 دقیقه برای گروه کنترل و درد 24 ساعت پس از عمل 75/0 ± 36/4 برای گروه مداخله و 95/0 ± 69/5 برای گروه کنترل و حین ترخیص 61/0 ± 71/1 در گروه مداخله و 96/0 ± 62/2 در گروه کنترل ثبت گردید که در گروه مداخله، پایین¬تر بود. در مقایسه ظرفیت¬های تنفسی، حجم حداکثر بازدمی در ثانیه اول حین ترخیص پایینتر از روز بستری اما دو هفته بعد در بیماران گروه توراکوسکوپی با یک پورت بطور معنی¬داری بالاتر بود. نتیجه‌گیـری: بیمارانی که تحت توراکوسکوپی با یک پورت قرار گرفته بودند، در مقایسه با توراکوسکوپی استاندارد زمان عمل و مدت بستری کوتاه¬تری داشتند و هم چنین رضایت¬مندی بیماران بیشتر بوده و درد پس از عمل آنها کمتر بود از طرف دیگر میزان حجم حداکثر بازدمی در ثانیه اول این بیماران بطور معنی¬داری پس از عمل بالاتر بود. در نتیجه می¬توان از توراکوسکوپی با یک پورت در بررسی¬های تشخیصی ریوی از قبیل نمونه¬ برداری به جای توراکوسکوپی استاندارد استفاده نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
توراکوسکوپی تشخیصی با یک پورت، ظرفیت های ریوی


نویسندگان این مقاله:
دکتر ناصر ملک پور علمدارینویسنده اصلیnassermalekpour@gmail.com
دکتر بابک ثابتنویسنده فرعی
دکتر جواد باستارنویسنده فرعی
دکتر امیر شیرعلینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور