نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: شکستگی دنده در بیماران مولتی تروما

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 28 تا صفحه: 36      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ترومای قفسه سینه یکی از علل منجر به مرگ و میر در بیماران ترومایی می¬باشد و شکستگی دنده به علت ترومای بلانت به قفسه سینه، شایعترین اتیولوژی می¬باشد. این مطالعه ارتباط بین شکستگی دنده و پیش آگهی بیماران مولتی تروما را مورد ارزیابی قرار می¬دهد. مواد و روش‌ها: صد و هشتاد چهار بیمار ترومایی با شکستگی دنده ناشی از ترومای بلانت مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمامی بیماران یافته¬های دموگرافیک، ویژگی¬های آسیب، ویژگی¬های شکستگی دنده و نیز آسیب¬های همراه و امتیاز شدت آسیب (ISS) ثبت شدند. شکستگی دنده با توجه به محل (راست، چپ و دو طرفه) و سطح [شکستگی دنده¬های فوقانی (دنده اول و دوم)، شکستگی دنده¬های میانی (دنده¬های سوم تا هشتم) و شکستگی دنده¬های تحتانی (دنده¬های نهم تا دوزادهم)] و نیز به صورت لترال و پوسترولترال طبقه¬بندی شدند. تمام آنالیزهای آماری با نرم افزار آماری 16 SPSS و با استفاده از آزمون¬های آماری کای دو، T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته‌ها: شکستگی دنده شامل پوسترولترال در 128 مورد (6/69%) و لترال در 56 مورد (4/30%) و نیز از نظر محل به صورت فوقانی در 8 بیمار (3/4%)، میانی در 170 بیمار (4/92%) و تحتانی در 6 بیمار (3/3%) بود. بیماران با شکستگی پوسترولترال به طور بارزی میزان عوارض بیشتری داشتند که منجر به انتوباسیون و مراقبت¬های ویژه بیشتر، امتیاز ISS بالاتر شده و با شکستگی لگن و کلاویکول همراه بودند. شکستگی دنده¬های فوقانی در مقایسه با دنده¬های میانی و تحتانی میزان بالاتر نیاز به انتوباسیون (001/0 = P و 04/0 = P)، ترومای گردنی (001/0=P و 01/0 = P) و مدت بستری بیمارستانی طولانی¬تر (001/0P < برای هر دو) و شکستگی دنده¬های تحتانی در مقایسه با شکستگی¬های میانی و فوقانی بطور بارزی میزان ترومای شکمی (001/0P < و 015/0 = P) و شکستگی مهره¬های غیر مجاور (001/0P < و 015/0 = P) بیشتری داشتند. ارتباط مثبت معنادار بین تعداد دنده¬های شکسته و مدت بستری بیمارستانی (001/0P < و 328/0 =R ) و مدت بستری در ICU (01/0 = P و 363/0 = R) مشاهده گردید. هیچ عارضه¬ای طی دو ماه پیگیری مشاهده نشد. نتیجه‌گیـری: شکستگی دنده¬های فوقانی با ترومای شدیدتر همراه بوده و نیازمند بستری بیمارستانی و مراقبت ICU بیشتر با توجه به عوارض مدیکال و جراحی بیشتر می¬باشند. میزان عوارض (موربیدیتی) در شکستگی¬های پوسترولترال بیشتر بوده و این بیماران مراقبت پزشکی بیشتری نیاز دارند.


کلمات کلیدی به فارسی:
ترومای قفسه سینه، آسیب بلانت، شکستگی دنده، عوارض


نویسندگان این مقاله:
دکتر شهریار هاشم زادهنویسنده اصلی
دکتر تورج اسودی کرمانینویسنده فرعیtooraj_asvadi2005@yahoo.com
دکتر فرزاد کاکائینویسنده فرعی
دکتر اتابک اسودی کرمانینویسنده فرعی
دکتر افشین حبیب زادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور