نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: نقش سازمان شخصیتی و نیازهای بنیادین روان شناختی در پیش بینی بدریخت انگاری بدن در اقدام کنندگان به جراحی زیبایی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 66 تا صفحه: 74      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سازمان شخصیتی و نیازهای بنیادین روان شناختی در پیش¬بینی بدریخت¬انگاری بدن در اقدام کنندگان به جراحی زیبایی انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: روش مطالعه توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه متقاضیان به جراحی زیبایی بدون علت پزشکی بود که طی شش ماهه اول 1395 به مراکز جراحی زیبایی شهر تهران مراجعه کرده بودند. حجم نمونه برابر با 300 نفر به شیوه نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده¬ها شامل مقیاس اصلاح شده اختلال وسواسی- جبری ییل براون برای بدریخت انگاری بدن فیلیپس (1997)، سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002) و پرسشنامه نیازهای بنیادین روان شناختی بارد، دسی و رایان (2004) بود. جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه¬ها از نرم افزار 22 SPSS استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش¬های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها: نتیجه تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که بین سازمان شخصیتی با بدریخت¬انگاری بدن رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین نیازهای بنیادین روان شناختی با بدریخت¬انگاری بدن رابطه منفی معنادار وجود دارد (001/0 ≥P ). نتیجه‌گیـری: نتایج تحلیـل رگرسیـون نشـان داد که آزمون¬گـری واقعیت و شایستگـی قادر به پیش بینی بدریخت¬انـگاری بدن بودند.


کلمات کلیدی به فارسی:
بدریخت انگاری بدن، جراحی زیبایی، سازمان شخصیتی، نیازهای بنیادین روان شناختی


نویسندگان این مقاله:
دکتر زیبا برقی ایرانینویسنده اصلیkimia2010@gmail.com
صدیقه بختیارینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور